Đầu cos đồng đúc DT-70
Xem
 Đầu cos đồng đúc DT-300
Xem
Đầu cos đồng đúc DT-25
Xem
Đầu cos đồng đúc DT-240
Xem
 Đầu cos đồng đúc DT-185
Xem
 Đầu cos đồng đúc DT-150
Xem