Role thời gian Selec 600SD-2-230
Xem
 Chuyển mạch Vôn - Voltage Switch
Xem
Chuyển mạch Auto-Off-Man
Xem
Chuyển mạch 4 vị trí( 0-1-2-3-4)
Xem
Chuyển mạch ATS( Auto-Gen-Off-Main)
Xem
Chuyển mạch Ampe - Ampere Switch
Xem